UTC:
LTZ:
NMS:
Manažérov: 10182
Online: 19
Sezóna 18 - Deň 2 - Kolo 1 (1)
Hotovosť: 0
Kredit: 0


Futbalový manager online
Futbal - manager online
Futbal - manažér online
Neprihlásený
   
Obchodné podmienky
 1. Obchodné podmienky stanovujú a upravujú pravidlá medzi prevádzkovateľom internetovej hry "Football Online Sport Manager" (ďalej len "hra") a hráčmi registrovanými v tejto hre. Tieto obchodné podmienky platia v plnom rozsahu pre všetkých hráčov zaregistrovaných v hre.
 2. Prevádzkovateľom hry je spoločnosť Funnetix, s.r.o., Pri Podlužianke 12, 934 01 Levice, IČO: 47783150, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 37365/N.
  Kontaktné údaje prevádzkovateľa:
  Tel.: +421 903 319 446
  e-Mail: financeonline-sport-manager.com
 3. Prevádzkovateľ hry "Football Online Sport Manager" poskytuje virtuálne služby zvyšujúce komfort hrania hry. Balík PROFI je súbor virtuálnych funkcií, ktoré si hráč môže predplatiť.
 4. Prevádzkovateľ hry "Football Online Sport Manager" si vyhradzuje právo kedykoľvek upravovať, odoberať, či pridávať funkcie do balika PROFI. Balík PROFI je dostupný len po zaplatení kreditnými bodmi. Kreditné body predstavujú virtuálne financie, ktoré môže hráč ľubovoľne použiť na predplácanie služieb v balíku PROFI. Kreditné body z hráčskeho konta získané zaplatením, eventuálne výhrou, či odmenou, nie je možné použiť inde, než v hre. Je však možné tieto kreditné body presunúť do iného hráčskeho konta. Hráč nemôže žiadať za kreditné body výplatu peňažných prostriedkov. Vlastníctvo kreditných bodov neoprávňuje na žiadne finančné plnenie zo strany prevádzkovateľa hry. Hráč nemá nárok na vrátenie kreditných bodov použitých na predplatenie akejkoľvek z virtuálnych funkcií v balíku PROFI.
 5. Prevádzkovateľ hry "Football Online Sport Manager" môže organizovať pre hráčov tipovacie a iné súťaže o kreditné body. Tipovanie na výsledky zápasov virtuálnych tímov a iné súťaže nie sú hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 6. Prevádzkovateľ hry "Football Online Sport Manager" si vyhradzuje právo zásahu do hry bez nutnosti jeho predchádzajúceho oznámenia hráčom. Ďalej si vyhradzuje právo obmedziť hráčom na nevyhnutne dlhý čas prístup do hry bez predchádzajúceho upozornenia.
 7. Hráč nesie zodpovednosť za dôsledky svojich činov spojených s používaním a hraním hry.
 8. Hráč nemá nárok na náhradu akejkoľvek vzniknutej škody spôsobenej nesprávnou funkciou hry, či únikom informácií požadovaných prevádzkovateľom hry pre potreby aktivácie hráčskeho konta v hre.
 9. Prevádzkovateľ hry "Football Online Sport Manager" má právo odstrániť z hry hráčsky účet, ak tento účet užívateľ - hráč používa v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, s dobrými mravmi alebo so všeobecne uznávanými etickými a morálnymi princípmi spoločnosti, ako aj vtedy, ak hráč porušil pravidlá hry.
 10. Prevádzkovateľ hry "Football Online Sport Manager" neručí za škody vzniknuté zneužitím hesla do hráčskeho konta.
 11. Prevádzkovateľ hry "Football Online Sport Manager" si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia, pričom nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na príslušnej stránke "Football Online Sport Manager".
 12. Prevádzkovateľ hry "Football Online Sport Manager" si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel hry bez predchádzajúceho upozornenia, pričom každá zmena bude vždy zverejnená na príslušnej stránke hry "Football Online Sport Manager".
 13. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zasielať informácie o projekte "Football Online Sport Manager" a o jeho partneroch na e-mailovú adresu hráča.
 14. Prevádzkovateľ hry "Football Online Sport Manager" nezodpovedá za texty a vyobrazenia, ktoré hráč využitím služieb zvyšujúcich komfort hrania hry vkladá do herného prostredia hry.
 15. Prevádzkovateľ hry "Football Online Sport Manager" upozorňuje, že nadmerné hranie počítačových hier so sebou prináša zdravotné riziká a prevádzkovateľ hry nezodpovedá za žiadnu ujmu vzniknutú hráčovi v dôsledku hrania hry.
 16. Hráč berie na vedomie, že hraním hry a prezentáciou myšlienok, návrhov na vylepšenie a nápadov na verejných i súkromných fórach v hre nevznikajú hráčovi žiadne nároky a práva duševného vlastníctva vo vzťahu k prevádzkovateľovi hry.
 17. Prevádzkovateľ hry "Football Online Sport Manager" nenesie žiadnu právnu zodpovednosť za súbory, texty alebo obrázky, ktoré hráč umiestnil na stránkach hry.
 18. Všetky mená, údaje viažuce sa k týmto menám a všetky vyobrazenia tvárí použité v hre sú fiktívne. Podobnosť zo skutočnými osobami je čisto náhodná.
 19. Prevádzkovateľ hry "Football Online Sport Manager" prehlasuje, že hráč nie je v hre povinný poskytovať prevádzkovateľovi hry žiadne osobné údaje v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a že poskytnutie takýchto údajov od hráča ani nebude požadovať. Za poskytnutie osobných údajov zo strany hráča tretím stranám, najmä pri realizácii platieb, nenesie prevádzkovateľ hry žiadnu zodpovednosť a z takéhoto poskytnutia osobných údajov prevádzkovateľovi hry nevyplývajú povinnosti uložené zákonom o ochrane osobných údajov. E-mailová adresa hráča sa na účely zákona o ochrane osobných údajov za osobný údaj nepovažuje.
 20. V prípade nejasností a rozporov v obsahu alebo vo výklade rôznych jazykových verzií týchto všeobecných obchodných podmienok sa za rozhodujúcu a platnú verziu považuje slovenská jazyková verzia.
 21. Pre tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a hráčom platí právny poriadok Slovenskej republiky.
 22. V prípade, že niektoré ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok sú, alebo sa stanú neplatnými, neúčinnými alebo nerealizovateľnými, nebude týmto ovplyvnená platnosť, účinnosť a realizovateľnosť ostatných bodov týchto všeobecných obchodných podmienok.
 23. Zaregistrovaním sa do hry "Football Online Sport Manager" hráč potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s týmito obchodnými podmienkami.


Copyright © 2014 - 2019 | Funnetix, s.r.o. | Všetky práva vyhradené